Al 800 jaar worden de zandgronden in Horst aan de Maas vruchtbaarder gemaakt met dierlijke mest. De enorme groei van de veehouderij in onze gemeente en regio heeft echter gezorgd voor meer mest dan goed is voor de bodem, grond- en oppervlaktewater. Om die reden zijn veehouders nu verplicht de mest die zij niet op het land kwijt kunnen te (laten) verwerken.

Twee manieren om mest te verwerken zijn mestvergisting en mestverwerking. Bij mestvergisting los maak je het probleem in feite alleen maar groter. Bij mestvergisting wordt mest gemengd met producten die flink kunnen gisten (zoals bijvoorbeeld maïs). Een bizarre praktijk om waardevolle voedingsstoffen te vernietigen in plaats van ze in te zetten voor menselijke of dierlijke consumptie. Gevolg hiervan is namelijk dat we nog meer veevoer uit Zuid-Amerika moeten importeren. En uiteindelijke hou je meer mest over en is het probleem niet minder geworden. Dat deze praktijk door de rijksoverheid wordt gesubsidieerd om ‘duurzame energie’ op te wekken vinden wij onbegrijpelijk.

Wij zijn geen fan van mestwerking en al helemaal niet van mestvergisting. Wij zouden het probleem het liefste aan de voorkant oplossen: minder dieren in onze gemeente. Minder dieren betekent minder mest, minder stank, minder fijnstof, minder ammoniak, minder CO2-uitstoot, minder import van veevoer en dus minder milieudruk. We gaan de komende jaren werken aan het verminderen van die milieudruk en rekenen erop dat iedere sector daarin haar verantwoordelijkheid neemt.

Zolang het aantal dieren niet is afgenomen tot een duurzaam niveau zal mest verwerkt moeten worden. We willen echter niet het mestputje van Nederland of van Limburg wonen. Daarom hebben we in het coalitieakkoord afgesproken dat er geen nieuwe initiatieven mogen komen voor regionale mestverwerking. In onze gemeente is er slechts één bedrijf dat op dit moment een vergunning voor regionale mestverwerking heeft. Dat bedrijf moet uiteraard aan strenge eisen voldoen om geen stankoverlast voor omwonenden te veroorzaken, en moet zich aan strenge milieueisen houden. Zo lang dat gebeurt, zal dit bedrijf ons niet op haar pad vinden.

Wij zitten elke eerste zaterdag van de maand in de bibliotheek in Horst van 11.00 tot 12.00 uur om met u over dit soort zaken te praten.

Jim Weijs,

D66+GroenLinks Horst aan de Maa