Onze doelen

Onze doelen

verkiezingsprogramma
Samenvatting

VERKIEZINGSPROGRAMMA

Energieneutraal in 2035

_O0A0937.jpg

 

We staan aan het begin van een omwenteling, de energietransitie geeft ons de mogelijkheid om het energielandschap anders in te richten. Waar we nu nog afhankelijk zijn van grote bedrijven of landen met dubieuze leiders gloort er een toekomst van energie uit onze eigen achtertuin. Hierin zijn twee zaken belangrijk. 

Energie besparen
We besparen energie zodat we zorgen dat we niet meer hoeven op te wekken dan echt nodig is. We gaan samen zorgen dat onze huizen, openbare gebouwen en bedrijven goed  worden geïsoleerd. We zien ook in dat we meer winst halen als alle gebouwen in Horst aan de Maas voor 95% energieneutraal zijn, dan als een klein deel van de gebouwen 100% energieneutraal is. We kunnen het geld maar één keer uitgeven dus we zullen slimme keuzes moeten maken. We zetten ook in op consuminderen, we gebruiken ten eerste niet meer dan nodig is, dit vraagt om aanpassing. Er ontstaan steeds meer platformen die de mogelijkheid geven om spullen onderling uit te lenen. We zijn ook bewust wat de impact van het produceren van ons voedsel is op onze omgeving, het produceren van dierlijke producten kost nu eenmaal veel meer energie dan hun plantaardige tegenhangers.

In balans met omgeving 
Ten tweede moeten de lusten van grootschalige energieopwekking opwegen tegen de lasten. Het economisch belang staat niet voorop, we zetten gezondheid en leefbaarheid op hetzelfde niveau. Ontwikkelingen moeten in balans met de omgeving zijn. In gesprek gaan en gedurende de hele transitie in gesprek blijven is een voorwaarde. Alleen op die manier krijgen en houden we draagvlak, het is echter een utopie dat iedereen het met ons eens zal zijn. We moeten verantwoordelijkheid nemen en dus nu voortvarend aan de slag gaan met de energietransitie om te zorgen dat we een mooie toekomst tegemoet gaan. 

Versterk onze natuur

boom-winter.JPG.jpg

 

In ons mooie Horst aan de Maas hebben we met de bossen, de Maas, Peel en weilanden een bijzondere diversiteit aan natuur en landschappen: een enorme rijkdom! Het is niet voor niets dat er veel toeristen uit andere delen van het land naar onze gemeente op vakantie gaan. Wat ons betreft moeten we deze natuurrijke landschappen koesteren en versterken. Als we een gebied gaan ontwikkelen maken we de balans op. Niet alleen het economisch belang telt voor ons, maar we moeten ook wegen wat het effect is op voor het landschap. Dat betekent dat we gaan werken met omgevingswaarden die een positieve invloed hebben op de gezondheid en leefbaarheid, zoals geluidhinder en luchtkwaliteit.  

Veranker natuur in ons omgevingsplan
Niet alleen het economisch belang telt voor ons, maar we moeten ook wegen wat het effect is op voor het landschap. Dat betekent dat we in een groen omgevingsplan gaan werken met omgevingswaarden die een positieve invloed hebben op de gezondheid en leefbaarheid, zoals geluidhinder en luchtkwaliteit.

Krachtig optreden tegen milieucriminaliteit
D66-GroenLinks gaat meer geld vrijmaken voor handhaving en toezicht op het gebied van milieucriminaliteit. Ook gaan we strenger toezien bij bedrijven op natuur en landschappelijke compensatie. In de komende periode blijven we er voor pleiten de open ruimtes open te houden. We gaan de natuurkwaliteit, natuurontwikkeling verder versterken en zorgen voor een robuuste verbinding met een degelijke landschapsanalyse, met ecologie, aardkunde, beleving en cultuurhistorie als essentiële onderdelen.

Samenwerking met natuurorganisaties
Bij het versterken van onze natuur werken we samen met professionele natuurorganisaties. Bij de gebiedsverkenning voor onze energieprojecten praten we met Staatsbosbeheer en voor onze beken en grondwater zoeken we samenwerking met de Waterschappen. Zo komen we tot een optimale ontwikkeling van ons bijzondere en groene landschap van Horst aan de Maas waarbij natuur en gezondheid de waarden krijgen die ze verdienen.

Terug naar de kern

Gemeentehuis

 

De brug slaan tussen het college en onze inwoners, dat is een kerntaak van de gemeenteraad. Maar niet iedereen voelt zich voldoende gehoord of geïnformeerd. Dat hebben we de afgelopen jaren gemerkt aan de volle publiekstribunes in het gemeentehuis. Door actief contact te maken met inwoners en hen meer ruimte te geven voor hun verhaal, maken we ze weer een serieuze gesprekspartner. Zo komen we, als volksvertegenwoordigers, weer terug bij de kern van onze taak.

Ook in de raad zelf is ruimte voor verbetering. In plaats van dat we alleen maar praten met de wethouders, moeten we als partijen ook weer gaan praten met elkaar. Daarmee zal ons politiek debat weer kwalitatiever worden, en kunnen we als voltallige volksvertegenwoordiging meer invloed uitoefenen.

Tansparantie en zelfreflectie 
De manier van besturen raakt ieder onderwerp. Daarom is het zo belangrijk dat dit ook transparant gebeurt. Openheid en eerlijke communicatie, maar ook kritisch durven zijn op jezelf, dat is noodzakelijk voor een betrouwbaar gemeentebestuur. We moeten erop kunnen vertrouwen dat het belang van de inwoners voorop staat en dat transparantie gegarandeerd is.

Goed onderwijs opent deuren

_O0A0656_1.jpg

 

Goed onderwijs is investeren in de mens en onze toekomst en is tevens de belangrijkste aanjager van kansen gelijkheid. Iedereen, jong en oud, arm of rijk, hier geboren of van andere komaf krijgt de kans om te leren en zich te ontplooien om mee te kunnen doen in onze samenleving. Onderwijs moet nieuwsgierig maken en kinderen, jeugdigen en volwassenen aansporen om een leven lang nieuwe kennis en vaardigheden te vergaren. Laaggeletterden en nieuwkomers verdienen daarbij onze volle aandacht en hulp.  

Voor- en vroegschoolse educatie en peuterspeelwerk is belangrijk om taal- en ontwikkelingsachterstanden te voorkomen of weg te werken. Gratis en zolang het kan in de eigen kern of wijk. De verdere ontwikkeling van Kind Centra zien we als een kans door de combinatie van opvang en onderwijs: samen leren en samen spelen. Deelnemen aan het sociale leven moet mogelijk zijn voor alle kinderen. Stichting Leergeld krijgt daartoe voldoende middelen. 

Scholen worden gestimuleerd en geholpen om hun onderwijsaanbod te verbinden met kunst en cultuur, sport en bewegen, naast aandacht voor gezondheid, voeding, voorkomen van pestgedrag, natuur, duurzaamheid en beweging. 

Onderwijs en begeleiding moet leiden tot zelfstandige mensen die zelf keuzes maken en hun leven inrichten zoals ze zelf willen maar hiervoor ook verantwoordelijkheid nemen. 

Opvoedondersteuning en begeleiding moet, waar nodig, laagdrempelig beschikbaar en toegankelijk zijn. Dit kan problemen op langere termijn voorkomen. Scholen hebben hierbij een belangrijke signaalfunctie.   

Ook zijn er jongeren die zich niet zonder hulp ontwikkelen tot volwassen- en zelfstandige mensen die hun plekje in onze samenleving vinden en volop meedoen. Ook hier ligt een taak voor de gemeente.  

We vinden goede huisvesting voor scholen die geschikt zijn voor modern en eigentijds onderwijs uitermate belangrijk. Vandaar het vernieuwde integraal huisvestingsplan scholen. De basisscholen in Sevenum staan nu op de agenda. Gezien de coronapandemie is het zaak de ventilatie op scholen snel te verbeteren. 

Meer mens is de wens

_MG_9134.jpg

 

Sinds de decentralisaties van het sociaal domein in 2015, waarbij de gemeenten de verantwoordelijkheid hebben overgenomen van deels het Rijk en de provincie is het een van de meeste omvangrijke en veelbesproken sectoren van het publieke stelsel. Het is een erg breed domein van het aanvragen van een traplift, tot hulp in de huishouding, als ondersteuning bij dyslexie of gesloten jeugdzorg. Ondanks dat de decentralisatie al achter ons ligt, is de bedoeling nog springlevend ‘van beleid uit Den Haag naar uitgaan wat de praktijk nodig heeft’. Echter vertaalt deze decentralisatie nog niet altijd door in aantoonbare resultaten en meer grip op de kosten. Voor gemeenten is het veruit de grootste post in de begroting en zal de vraag naar ondersteuning vanuit inwoners alleen maar toenemen gezien de vergrijzing in de samenleving en een groeiende maatschappelijke behoefte aan zorg voor jeugdigen en jongeren.

Maatschappelijke dialoog
Uit de praktijk blijkt dat de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van veel inwoners is overschat, ook is het bieden van maatwerk en passende ondersteuning lastiger dan verwacht en blijken budgetten niet altijd toereikend genoeg. Daarnaast stijgen de zorgkosten in onze samenleving. Dit vraagt om meer maatschappelijke dialoog tussen inwoners, overheid en maatschappelijke partners wat de verwachtingen naar elkaar toe zijn en onderlinge verhoudingen. 

Een visie op zorg
Om ervoor te zorgen dat wij, als Horst aan de Maas, een toekomstbestendig sociaal domein hebben is het essentieel om een heldere visie te hebben en hierover met elkaar in gesprek te blijven. Een visie waarin niet alle ondersteuningsbehoeften per definitie door de overheid hoeft te worden ingevuld. Maar dat inwoners hierin ook een eigen verantwoordelijk hebben waarbij smalle schouders en beurzen natuurlijk kunnen rekenen op extra compensatie vanuit de solidariteitsgedachte. Ook maatschappelijke verbanden van sportverenigingen tot de Zonnebloem leveren een bijdrage aan een fijne, leefbare samenleving. Door een visie op te stellen voor over de lange lijn is het ook mogelijk om op een duurzame wijze met elkaar samen te werken en met elkaar in gesprek te blijven. Op deze manier kan het sociaal domein ook echt toe naar ‘uitgaan van wat de praktijk nodig heeft’ in plaats van te blijven hangen in de torentjes van het gemeentehuis.

Wonen in een gezonde leefomgeving

Broekhuizen

 

Wij willen dat iedereen in Horst aan de Maas kan wonen in een mooie natuurlijke en gezonde omgeving, met zo weinig mogelijk geuroverlast, geluidsoverlast en met een groene omgeving in iedere kern.

Betaalbaar wonen
Wij willen voor iedereen de juiste betaalbare woning hebben. Hiervoor gaan we mogelijk maken dat bestaande gebouwen getransformeerd kunnen worden tot woningen, liefst energieneutraal. Voor de jongere die bijvoorbeeld na zijn of haar studie weer wil wonen in zijn geboortedorp of de jongere die graag op zichzelf wil gaan wonen, starters, willen we bouwkavels uitgeven in erfpacht voor bijvoorbeeld Tiny houses of appartementen. Voor de gezonde alleenstaande oudere of stel die graag in een groepswoonvorm willen wonen (CPO), een aanleunwoning of toch dat huis met een tuin zoeken, willen we vormen van Slimmer Kopen mogelijk maken. 

Duurzaam wonen
Ieder nieuwbouwhuis in Horst aan de Maas moet de beschikking hebben over een Laadpunt voor de elektrische auto en we willen minimaal 50% van alle openbare parkeerplaatsen voorzien van laadpunten. Grote parkeerterreinen in de kernen willen we voorzien van een afdak met zonnepanelen. Verder willen we een zelfbewoningsplicht invoeren voor particuliere nieuwbouwwoningen. We stimuleren en faciliteren het behoud van buurtwinkels en voorzieningen in de kernen. Iedere kern moet een speeltuin hebben waar kinderen veilig kunnen spelen.

Groene leefomgeving
Voor de groene leefomgeving stimuleren we om bestrate tuinen weer groen te maken met planten. Belangrijk voor de leefomgeving willen we in alle kernen binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid terugbrengen naar 30km/h en de doorgaande wegen naar maximaal 50km/h met een voorkeur voor 30km/h.