Visie en programma

Lees ons verkiezingsprogramma voor informatie over onze thema’s en het collegeprogramma voor de punten die we met de coalitiepartners Essentie, CDA en PvdA uitvoeren van 2018 tot en met 2022. Onderstaand de vier prioriteiten.

Schone bodem en lucht

Veehouders die kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid ondersteunen we actief. Boeren die uit de ‘race to the bottom’ willen stappen, krijgen financiële ondersteuning. Want de huidige intensieve veehouderij is doorgeschoten en heeft schadelijke effecten op het milieu en de gezondheid van mensen en dieren.

De ongebreidelde groei van het aantal dieren (nu al 300.000 varkens en 1,6 miljoen kippen) moet worden omgebogen: minder vee. We investeren in nieuwe kansen. Voeding en gezondheid gaan hand in hand. Alternatieve eiwitbronnen en kwaliteit zijn nieuwe verdienmodellen. Het moet en het kán met het kennisniveau en ondernemerschap in onze regio

Ieder dak een zonnepaneel

De energietransitie vergt een grote inzet van ons allemaal. Met een doortimmerde strategie zijn we energieneutraal in 2040. Niet alleen mooie woorden maar ook échte daden! Alle nieuwbouw is vanaf 2019 aardgasloos.
We helpen en stimuleren bij verduurzaming van bestaande woningen en bedrijven. Actief inzetten op windturbines, zonnepanelen, geothermie en andere duurzame energieopwekking. We integreren dit in het landschap en laten burgers ook financieel profiteren van de voordelen.

Onderwijs voor iedereen

We zorgen dat onderwijs, cultuur, sport, kinderopvang en jeugdzorg nog beter met elkaar samenwerken. Meer inzetten op vroeg- en voorschoolse educatie en op taalles aan nieuwkomers.
We voeren het schoolzwemmen weer in. We stimuleren scholen om hun leerlingen beter voor te bereiden op hun toekomst, de praktijk en meer aandacht te geven aan de emotionele ontwikkeling en het uitdragen van waarden. We zetten in op preventieve gezondheidszorg en vroege signalering

Goed wonen in een mooi landschap

We versterken het open en natuurlijk karakter van onze landelijke gemeente. Verrommeling van het buitengebied gaan we actief tegen. Waar bomen moeten kappen (bv in verband met veiligheid) wordt direct een nieuwe geplant. Stoppen met grindwinning in Tienray. Meer betaalbare woningen voor jongeren, ouderen, alleenstaanden en mensen met een kleinere portemonnee.

We stimuleren kamerverhuur en woningsplitsing, woonvoorzieningen in grote boerderijen of complexen, zelfvoorzienende ´tiny houses´, nieuwe woonzorgvormen en mantelzorgwoningen, collectief particulier opdrachtgeverschap. Meer duurzaam en veilig vervoer: station Grubbenvorst, betere fietsenstallingen in de kernen, stimuleren deelauto’s en elektrisch rijden, betere verlichting