Dit geldt ook voor het maken van politieke keuzes. Zonder visie wordt beleid willekeurig en loop je de kans keuzes te maken die slecht zijn voor de lange termijn. Daarom pleit D66+GroenLinks ook voor visie vorming op bepaalde thema’s voor we beleid maken of ad hoc reageren op een ontwikkeling: eerder pleiten voor een visie over de intensieve veehouderij en voor een visie over de komst van arbeidsmigranten.

Er is een voorwaarde voor een goede visie: dat die samen tot stand komt en breed wordt gedragen op nationaal, lokaal en soms zelfs op internationaal niveau. Veel maatschappelijke ontwikkelingen in Horst aan de Maas komen tot stand door keuzes die op nationaal of internationaal niveau worden gemaakt. De komst van arbeidsmigranten bijvoorbeeld is het directe gevolg van het openstellen van de grenzen, iets wat D66+GroenLinks overigens toejuicht. De schaalvergroting in de intensieve veehouderij is ook een gevolg van internationale concurrentie en productieketens.

We zijn dan ook blij met de visie van minister Carola Schouten om de intensieve veehouderij meer in te richten op kringlooplandbouw, dit maakt het mogelijk om ook in Horst aan de Maas vooruit te kijken. Daarom is het van belang dat er begin dit jaar op Europees niveau voor is gezorgd dat er betere werkomstandigheden voor seizoenarbeiders komen.

Het is aan ons om al deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen en op lokaal niveau concrete maatregelen te nemen met oog voor toekomst.